Sarraceniaceae

This family contains exactly one genus, Sarracenia.

 Show photos of: